» » คาราบาว - วณิพก / หรอย
คาราบาว - วณิพก / หรอย Album
Rock / Country, Folk, World
Performer: คาราบาว
Title: วณิพก / หรอย
Style: Phleng Phuea Chiwit
Year 1983
Country Thailand
Label Azona
Genre: Rock / Country, Folk, World
Rating: 4.2
Votes: 762
MP3 size: 2244 mb
FLAC size: 1555 mb
WMA size: 1158 mb
Record From: Vinyl, 7", 45 RPM, Single

คาราบาว - วณิพก / หรอย Album

Tracklist

1หรอย
2วณิพก

Notes

Original thai release. Label writes the name of the Album where the tracks are from too: วณิพก (อัลบั้ม) Now Keep Vol. 3 Of The Carabao
Release thai year 2526.

Album

English UK Русский Українська Suomi Español. Privacy Terms Advertising AdChoices Cookies . 7 hrs . รบกวนตดตอภาพนใหหนอยส added 24 new photos to the album ชวยเตมอกครงตวทหายไปใหสนขผมหนอยครบ. 12 hrs . 24 photos. ชงเศรษฐกจในประเทศอนภมภาคลมนำโขงในยคหลงโควด-19. วนน 3 กรกฎาคม 2563 นางบษยา มาทแลง ปลดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานการหารอ. กระทรวงการตางประเทศขอเชญชวนทกทานรวมตอบแบบสำรวจเพอโลกของเรา หนงนา. ทของทานสามารถชวยใหเราจดลำดบความสำคญของประเดนปญหาระดบโลก ณ ตอนนและ. ในอนาคต เพราะโลกของเราตองการความเปนนำหนงใจเดยวกน และเราทกคนชวยได ส. หประชาชาตมอายครบ 75 ป ในเวลาเดยวกนกบทโลกกำลงเผชญความทาทายอนใหญหลวง ร. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. We dont have an album for this track yet. View all albums by this artist. Don't want to see ads Upgrade Now. Do you know the lyrics for this track . ปอ อรรณพ: มวน, โสดแฟนเผลอ, ถาไมรก и другие песни. Kanawut Traipipattanapong Thai: คณาวฒ ไตรพพฒนพงษ also known as Gulf Thai: กลฟ, born December 4, 1997 is a Thai actor and model. He is well known for his role as Type in TharnType The series. Kanawut was born on December 4, 1997 in King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. Kanawut received his early education in Burapha School and went on to complete high school in Suankularb Wittayalai School, an all-boys high school. He is currently enrolled at King Mongkut's University. เพราะทกคนตองการใครสกคนอยขาง ๆ เสมอ เวลาทกขใจ สายซบ เพลงประกอบซรส LINE TV Originals ONE YEAR. ONEYEARtheseries 365วนบานฉนบานเธอ LINETV LINETVoriginals GDH GDHseries BNK48. นามตวหนาหามเตมs แลวถานามขยายมการใชรวมกบตวเลข จะใชเอกพจนเชอม. ถาไมเจาะจงจะนำหนาดวย a,an หรอใชtheในกรณทผฟงรอยแลววาพดถงอะไรอย. ถอวาเปนเอกพจนเสมอ ไมมการใช a,anนำหนา. นามนบได เอก. นำหนาไดดวย one,each,every. นามนบได พห. นำหนาไดดวย two,both,a couple of,a few,several,many,a number of. นำหนาไดดวย alittle,much,agreat,deal of. Not anyno,some,a lot of,lots of,plenty of,most,all. A fewa little. เปนคำในแงด คอ พอมอย. คำในแงลบ คอ มนอยมาก. Retail Service. Retail Agency Service. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. Firefox สำหรบ Android. Browse All Product Forums. Explore Our Help Articles. Dig into the knowledge base, tips and tricks, troubleshooting, and so much more. Firefox Browser. Firefox Private Network. Firefox สำหรบ iOS. Firefox Lockwise